“Summum ius summa iniuria.”
- Cicero De Officiis 1, 10, 33.

zakres usług

Obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:

 • pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia

 • opracowywanie regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki przetwarzania danych osobowych

 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statutów, regulaminów, projektów umów itp.)

 • sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji

 • tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń

 • bieżąca obsługa prawna w zakresie wszelkich spraw wyżej wymienionych podmiotów

 • sprawy pracownicze, w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy


 • Spory i windykacja należności:

 • uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności

 • dochodzenie wykonania zobowiązań umownych

 • wezwania do zapłaty

 • zastępstwo w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań

 • substytucje w Olsztynie i jego okolicach, na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, dla radców prawnych i adwokatów z całego kraju


 • Sprawy odszkodowawcze:

 • dochodzenie naprawienia szkód na osobie i majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności:

 • wypadków komunikacyjnych

 • błędów w sztuce lekarskiej

 • naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń


 • Inne sprawy cywilne:

 • sporządzanie umów

 • sprawy o zapłatę

 • sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczystoksięgowe)

 • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia i dział spadku, zachowek)

 • dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy


 • Sprawy rodzinne:

 • rozwody

 • alimenty

 • podział majątku

 • zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej

 • ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem


 • Sprawy pracownicze:

 • dochodzenie wynagrodzeń za pracę

 • sprawy z zakresu zakazu konkurencji

 • odwołania od wymierzonych kar porządkowych

 • sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia

 •